+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Zdravlje, bezbednost i životna sredina (HSSE) glavni su prioriteti kompanije Rubikon Shipping Company. Osnovni cilj odeljenja za HSSE je da podrži upravljačke linije na svim organizacionim niovima Rubikona, u osiguravanju zdravlja, bezbednosti, sigurnosti i zaštite životne sredine. Cilj je da se ove aktivnosti sprovode u svim delovima kompanije.

 

Identifikujemo i upravljamo rizicima u odnosu na zaposlene, imovinu, klijente, životnu i radnu sredinu, vodeći računa o reputaciji kompanije.

 

Opredeljenost RUBIKON-a ka ispunjavanju zahteva, standarda i ka stalnom unapređenju uspostavljenih sistema saopštena je IMS i HSSE politikom.

Rubikon Shipping Company aktivno radi na planiranju, implementaciji, kontroli i optimizaciji rečnih transportnih procesa u cilju obezbeđivanja zdravlja, bezbednosti, sigurnosti i zaštite životne sredine HSSE, kako u samom procesu rečnog transporta, tako i na radnim mestima zaposlenih. Za dostignuća u  oblasti zdravlja, bezbednosti, sigurnosti i zaštite životne sredine kompanija je nagrađena sa HSSE Performance Award od strane OMV Austrija za visok nivo HSSE odgovornosti i nulti nivo povreda na radu u 2018.godini.

 

OSNOVNI PRINCIPI HSSE POLITIKE

1) Značaj kvaliteta i vršenja usluga

 

⦁ Kompanija stalno unapređuje kvalitet i efikasnost usluga, kao pitanje održivog razvoja i sveukupnog napretka

⦁ Pružamo usluge koje zadovoljavaju zakonske zahteve, kao i potrebe i očekivanja klijenata, sa ciljem povećavanja njihovog zadovoljstva

⦁ Kvalitet naših usluga i usmerenost prema klijentima i poslovnim partnerima potvrđeni su:

– SERTIFIKATOM ISO 9001:2015, sistem menadžmenta kvalitetom;

– SERTIFIKATOM ISO 14001:2015, sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;

– SERTIFIKATOM ISO 45001:2018, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu;

 

Validnost sertifikata mozete proveriti na internet stranici Certified Clients and Products | SGS.

 

2) Poštovanje HSSE politike

 

⦁ Kompanija insistira da se zaposleni, partneri i izvođači radova pridržavaju naše politike HSSE

⦁ Mi primenjujemo i sprovodimo dobru praksu naših partnera, u cilju poboljšanja bezbednosti uslova rada i zaštite životne sredine

⦁ Komunikaciju između različitih nivoa i funkcija u organizaciji omogućava rešavanje problema vezanih za zaštitu životne sredine i OH&S pitanja

⦁ Menadžment i zaposleni ličnim primerom pokazuju posvećenost HSSE politici i principima

3) Zakoni i propisi EU

 

⦁ Kompanija posluje u skladu sa zakonskim propisima, nacionalnim i međunardnim stanardima i dokumentima kao internim HSSE propisima u cilju zaštite radne i životne sredine

⦁ Dosledno poštuje ugovore, sporazume, smernice, zakone drugih zemalja, pravilnike i propise lokalnih zajednica.

 

4) Odgovornost

⦁ Smatramo sami sebe odgovornim za svoje sisteme, usluge i akcije.

⦁ Kompanija postupa otvoreno prema klijentima i drugim zainteresovanim stranama, vodeći se pravilima struke i jakom etičkom radnom kulturom.

 

KAKO POSTIŽEMO HSSE POLITIKU

1. Kompanija konstantno stvara zdrave uslove za rad, kako ne bi došlo do povreda i ugrožavanje zdravlja zaposlenih i trećih lica. Sprečavamo i identifikujemo rizike koje držimo pod kontrolom.

 

2. Kada utvrdimo opasne situacije obrazujemo osoblje, kako bi uz pomoć novih saznanja i veština mogli da se nose sa situacijom.

Kompanija redovno utvrđuje faktore koji mogu prouzrokovati pojavu incidenta, pa stalnom edukacijom zaposlenih i trećih lica deluje preventivno, sa ciljem razvijanja svesti i odgovornosti o važnosti zaštite na radu i zaštite životne sredine.

 

⦁ obuka u kancelarijama

⦁ obuka na brodu (vežbe)

⦁ zajedničke vežbe sa partnerima (npr OMV) -sharing iskustvo

 

3. Kompanija je definisala odgovarajuća dokumenta, smernice i sigurnosne priručnike na plovilima, kako bi zaposleni bili upoznati kako da reaguju u opasnim situacijama.

 

4. Neprestano investiramo u našu flotu i infrastrukturu.